Prevenčno – bezpečnostný program pre materské školy: Bezpečná škôlka v Brezolupoch

0
977

dscn9509Projekt „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý v októbri 2015 prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec sa podľa prvých výsledkov v Bánovciach nad Bebravou osvedčil. V prvej fáze jeho realizácie nový koordinátor prevencie kriminality MsÚ, Bc. Miroslav Schlesinger (autor projektu) zameral preventívne aktivity na materské a základné školy. Súčasne podnikol niekoľko prednášok a besied aj pre seniorov. Doteraz projektom oslovil už takmer deväťsto detí a dospelých, pričom z každej akcie prišli iba pozitívne hodnotenia. Zaujímavosťou tohto projektu je, že počas akcií je využívaný aj terapeutický pes menom Amigo, ktorého si hneď obľúbili všetky deti.  Okrem toho, projekt už trikrát reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži a patrí medzi najlepšie v Európskej únii, takže mesto získalo na prestíži.

Ako uviedol primátor Marián Chovanec: „Prevencia má a bude mať aj naďalej moju plnú podporu. Súčasné výsledky už teraz dokladujú, že sme pre mesto získali kvalitný projekt, ktorý prinesie bezpečnosť nielen pre deti, ale aj pre dospelú populáciu v našom meste. Tento rok sa budeme uchádzať týmto projektom o národnú cenu v oblasti prevencie kriminality.“

Na základe oznamu v regionálnych novinách sme aj my, v Špeciálnej materskej škole pri Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch, požiadali o uskutočnenie projektu pre naše deti.

dscn9562Ide o interaktívny program pre materské školy s témami prevencie kriminality, ktorý je obsahovo prispôsobený deťom v predškolskom veku. Do praxe bol úspešne zavedený už v roku 2001, pričom je prispôsobený aktuálnym požiadavkám materských škôl. Prostredníctvom dvoch didaktických hier a špeciálnych policajných pomôcok sú deťom objasňované témy: stretnutie s neznámym človekom a nájdenie cudzieho predmetu počas hier na ihrisku (napr. injekčná striekačka, lyžička a pod.). Aktivita súčasne nadväzuje na poznatky náučného programu „Zdravá škola.“

Realizátorom prevenčných aktivít bol výkonný riaditeľ Občianskeho združenia – Spoločne proti kriminalite Bc.Miroslav Schlesinger, odborník v oblasti prevencie kriminality na Slovensku a koordinátor oddelenia prevencie kriminality mestskej polície v Pezinku.

Deti boli oboznámené s prácou polície a vzhľadom k ich veku primeranou formou aj s rizikami krádeží, drogových závislostí, obchodovania s deťmi a i. Počas prednášky si deti mohli pozrieť aj vyskúšať rôzne policajné pomôcky, ako časti uniformy, detektor kovov, sirénu, putá, obrázkový materiál a iné.

Jedinečným spestrením týchto aktivít bol pre deti canisterapeutický pes Amigo, ktorý predviedol deťom svoju šikovnosť vycvičeného policajného psa, ale hlavne u niektorých detí pomáhal svojou prítomnosťou prekonať ich strach.

dscn9604Aktivity bohaté na potrebné informácie a praktické rady hodnotili deti i personál materskej školy vysoko pozitívne. Spokojnosť detí i učiteľov teda jednoznačne potvrdila prínos spolupráce s Občianskym združením – Spoločne proti kriminalite pre zvyšovanie informovanosti a bezpečnosti žiakov pred rizikami, s ktorými sa stretávame v našej spoločnosti stále častejšie. A z tohto dôvodu je preto potrebné, aby deti vedeli v rôznych kritických situáciách správne reagovať. Tento cieľ podporí nielen spolupráca s organizáciami akou je napríklad aj Občianske združenie – Spoločne proti kriminalite, ale aj rôzne prevenčné aktivity realizované v  našej špeciálnej materskej škole.

Základné info a kontakt:

Lektor: Bc.Miroslav Schlesinger ( na požiadanie pošle ponukový list )

              riaditel@oz-spk.sk

 • autor dvanástich publikácii s tematikou rozvoja osobnosti a prevencie,
 • autor mnohých odborných príspevkov v rôznych periodikách (t. č. prispieva pre odborný časopis “Manažment školy v praxi”),
 • autor a lektor viacerých lokálnych a národných projektov. Štyrikrát uspel na národnej úrovni medzi najlepšími a dvakrát reprezentoval SR na medzinárodnej úrovni medzi 15 najlepšími projektmi realizovanými v EÚ (držiteľ dvoch certifikátov – 2007, 2009),
 • poradca v krízovej intervencii a na výberových konaniach zamestnancov na rôzne zodpovedné pracovné pozície (od r. 2001),
 • spolupracovník sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (od r. 2001),
 • člen Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave,
 • vedenie a školenie tímov v oblasti prevencie kriminality (od r. 2001),
 • vedúci oddelenia prevencie kriminality, Mestská polícia Pezinok,
 • riaditeľ OZ s celonárodnou pôsobnosťou – Občianske združenie Spoločne proti kriminalite (www.oz-spk.sk), vedúci tímu prevencie kriminality OZ,
 • lektorská účasť na projektoch Národného osvetového centra – kabinetu sociálnej prevencie,
 • lektorská účasť na medzinárodných a národných konferenciách zameraných na prevenciu kriminality.

 

Renata Solárová
učiteľka v Špeciálnej MŠ pri Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch