Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej

0
1538

Významnou ustanovizňou slovenského národa v oblasti kultúrnej,  spoločenskej a vedeckej činnosti je historicky osvedčená Matica slovenská. Jej poslaním je šíriť a uchovávať slovenské kultúrne dedičstvo, prebúdzať a podporovať národné povedomie, resp. všestranne propagovať našu vlasť. Miestny odbor(MO) Matice slovenskej aktívne pôsobí i v našom meste. Jeho členovia sa v utorok 7.marca zišli na svojom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v  MsKS na sídlisku Sever. V úvode sa všetkým prítomným prihovoril predseda Ing. Miloš Zaťko: „Som skutočne veľmi rád, že vaše rodiny si držíte pohromade. To je najdôležitejšia vec, akú môžete pre seba a svojich blízkych robiť. Stretávame sa tu na tejto pôde, našej národnej, slovenskej, aby sme  zhodnotili ten minulý rok. Dodali si trošku sily, možno niečo aj skritizovali a získali optimizmus do ďalších dní nášho života.“ Následne zaznela hymna Matice slovenskej s názvom Kto za pravdu horí a všetci zúčastnení členovia si minútou ticha uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami. V kultúrnom programe tentokrát prevažovali básne v podaní PaedDr. Milana Ďurča a Mgr. Dagmar Čikošovej. Okrem toho jedna zo žiačok ZŠ Komenského zaspievala ľudové piesne a druhá predniesla báseň z vlastnej tvorby. V pracovnej časti predseda informoval o aktuálnom počte členov: „Ku dňu 31.12.2016 bol počet členov 179.“ Predovšetkým však podal informácie o akciách uskutočnených v minulom roku a plánoch v tomto roku. Malo by ísť napríklad o poznávací zájazd do Martina, Zvolena a Banskej Štiavnice, účasť na oslavách zvrchovanosti vo Veľkých Hosťach, výučbové pásmo Hlaholskej akadémie – Cyrilometodské dedičstvo Slovákov, účasť na folklórnych slávnostiach, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ako aj ďalšie podujatia. Poďakoval i sponzorom podujatia: pani Emílii Hudecovej a Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou. Valné zhromaždenie volilo i orgány Miestneho odboru. Na základe výsledkov predsedom bol opäť potvrdený Ing. Miloš Zaťko. Výbor bude pracovať v zložení: Mgr. Dagmar Čikošová, Peter Filip, Peter Janáč, Anastázia Marková, Irena Motusová, Emília Oriešková, Mgr. Lýdia Zaťková a František Janovič. Do dozorného výboru boli opäť zvolení: Jozef Hedera, Stanislava Hrnčiariková a Elena Repová. Delegátom na celonárodné Valné zhromaždenie Matice slovenskej bol zvolený predseda Ing. Miloš Zaťko a náhradníkom podpredseda Peter Janáč. Nechýbalo ani oceňovanie členov organizácie – Elene Repovej za prácu v krajskej rade MS, Jánovi Žákovi, Irene Motusovej, Barbore Bratinovej, Mgr. Dagmar Čikošovej a Anne Sladkayovej z príležitosti jubileí a činnosť v Miestnom odbore. Veľmi zaujímavá bola aj diskusia, v ktorej sa hovorilo predovšetkým o okolnostiach ohrozujúcich našu národnú slobodu. Z rokovania poslali na ústredie svoje doporučenie – zaoberať sa účelovými a manipulatívnymi zasahovaniami zo strany médií, zvlášť verejnoprávnych a znevažovaním poslania a postavenia Matice slovenskej. Úplne na záver si spoločne zaspievali Štátnu hymnu slovenskej republiky.

Buďme všetci hrdí na to, že sme Slováci! Nezabúdajme na svoju kultúru a zvyky, ktoré nás robia vo svete jedinečnými! Nedajme sa ovplyvniť cudzinou ani napriek silným vonkajším tlakom!

                                                                                                                    Marek Kasala