ZŠ Školská sa zapojila do projektu “Čítajme si”

0
1253

Naša Základná škola Školská v Bánovciach nad Bebravou sa v tomto školskom roku po prvý raz zapojila do projektu Čítajme si, ktorého vyhlasovateľom je Detská linka istoty. Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. Každý žiak prečíta jednu stranu z vybranej knihy.

Odborným garantom čitateľského maratónu v našej škole sa stala vedúca Mestskej knižnice Jarmila Mikulová, ktorá so svojimi pracovníčkami dozerala na priebeh maratónu. Čitateľského maratónu sa zúčastnilo spolu 230 detí. Zapojili sa všetky ročníky okrem štvrtákov, pretože tí boli práve v tomto čase v Škole v prírode, druhákov, ktorí absolvovali plavecký výcvik a piatakov užívajúcich si školský výlet.

Čítať sa začalo presne o 9,00 hod., keď riaditeľka školy cez školský rozhlas odštartovala čitateľský maratón prečítaním jednej strany z knihy Malý princ. Následne sa do čitateľského maratónu postupne zapojili ostatní žiaci. V rámci tejto akcie si vyučujúci pre žiakov pripravili rôzne sprievodné aktivity a učenie na stanovištiach. Mladší žiaci sa zúčastnili besedy s redaktorkou RTVS Laurou Kellőovou, ktorá im porozprávala o práci žurnalistu a svojím pútavým rozprávaním a krátkym filmom ich previedla cez nahrávacie štúdiá v Slovenskom rozhlase.

Svojou prítomnosťou podporila aj starších žiakov v práci na jednotlivých stanovištiach. Šiestaci spolu tvorili Strom budúcnosti, ktorý kreovali zo svojich rúk a do nich vpísali názov svojej obľúbenej knihy, jej autora a hlavnú postavu. Popasovali sa aj s aktivitami ako Pokazený písací stroj, kde v texte chýbali samohlásky, tvorili vety na vyžrebovanú spoluhlásku či z rozstrihaných viet tvorili súvislý zmysluplný text. Na záver vytvorili leporelo z prečítaného príbehu. Siedmaci sa v rámci aktivít venovali zdravému životnému štýlu. Pomocou odbornej literatúry vytvorili potravinovú pyramídu, zostavili jedálny lístok na jeden deň v zmysle zásad zdravej výživy, vymysleli slogan o zdravej výžive.

Záver dňa patril ich vlastnej tvorbe. Ich úlohou bolo vymyslieť krátky príbeh, kde hlavnou postavou bol ružový gombík. Žiaci ôsmeho ročníka pracovali s knihou Malý princ, v rámci aktivít museli prejsť labyrintom, vyhľadať hlavné postavy z knihy v osemsmerovke, vytvoriť puzzle s postavami príbehu a usporiadať ich podľa vzťahu, aký mal k nim Malý princ, ale aj vytvoriť Akrostich – báseň, v ktorej začiatočné písmená čítané zhora nadol vytvárajú slovo. Svoju prácu ukončili vytvorením odkazu pre budúce generácie – vytvorenie schránky s prameňmi, ktoré vystihujú našu dobu. Pracovali v IKT učebni a svoju prácu zamerali na zbieranie prameňov o pamiatkach, spisovateľoch či významných osobnostiach v regióne Bánovecko. Deviataci pri svojich aktivitách využívali digitálnu knižnicu a digitálny archív. Oboznámili sa s prvou knihou, ktorú školák vezme do ruky – šlabikárom. Preskúmali ABECEDÁR a ČÍTANKU, zamerali sa na text na strane 20 – 21 a svoje zistenia zaznamenali do textového dokumentu. Keďže text sa zaoberal slušným správaním sa žiakov vtedajšej doby, následne deviataci tvorili 10 zásad slušného správania žiaka dnešnej doby. Ďalej sa venovali článkom v rámci aktivity Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi. Konkrétne sa zamerali na noviny, ktoré mapovali dianie v týždni 15. – 21.1. 1917 vytvorením krátkej informácie. Aj noviny tej doby prinášali pre ľudí hádanky a zaujímavosti, preto sa pokúsili nájsť mená dvoch osobností, ktoré sa ukrývajú  v Hádanke – kto sa vo veršoch ukrýva. Záver dňa patril aktivite Mladý moderátor. Ich úlohou bolo vytvoriť spravodajský blok v dĺžke 2 minút, ktorý mapoval aktuálne dianie v škole, reklamný blok, športové spravodajstvo a predpoveď počasia. 31. máj 2017 patril v našej škole knihe a čítaniu. Aj takýmito aktivitami sa snažíme u našich žiakov rozvíjať a podporovať čitateľskú gramotnosť. Pretože, keď vieš čítať a rozumieš prečítanému textu, patrí Ti celý svet.

Mgr. Dana Švecová