A DOSŤ ! Informácia o ukončení prevádzkovej činnosti kina zo strany Farského úradu BN…

2
2839

INFORMÁCIA O UKONČENÍ PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI KINA ZO STRANY FARSKÉHO ÚRADU VYVOLALA V RADOCH OBČANOV MESTA VEĽKÉ POHORŠENIE

V uplynulom období sa dianím v Dome kultúry Farská 7 rozvírili v Bánovciach nad Bebravou vášne, ktoré boli rôzne interpretované a prezentované a to aj počas svätých omší celebrovaných pánom farárom Mgr. Stanislavom Garajom (Farnosť BN). Naša spoločnosť dlhé obdobie tolerovala rôzne „ohovárania, klamstvá, zavádzajúce legendy a dezinformácie“, ktoré boli o nás v rôznych kruhoch šírené. Vyvrcholilo to do štádia, keď sme si povedali a dosť! – Dosť bolo „vymývania mozgov“ a šírenia fám, ktoré nie sú ozrejmené v celkových súvislostiach.

„Naše Investície do budovy farského úradu za účelom organizovania kultúrnych podujatí a prevádzky kina“

Naša spoločnosť a jej zástupcovia sme často označovaní a prezentovaní, ako tí, čo nezákon- ne prevádzkujú Dom kultúry, Farská 7 devastujú Dom kultúry, sú neplatičmi a prevádzkovali činnosti „v rozpore so základnými zásadami kresťanskej morálky“.

Spoločnosť TEOTIHUACAN, s.r.o. prevádzkuje Dom kultúry, Farská 7 od 09/2014 a my (aktuálny vlastník a manažment) sme v novembri 2015 nadviazali na činnosť spoločnosti TEOTIHUACAN, s.r.o. (tým, že sme ju nadobudli) a našim cieľom a ambíciou bolo naplniť záväzok vyplývajúci z nájomnej zmluvy s Farnosťou BN, ktorý mimo iného uvádzal „ … predmet náj- mu (myslí sa tým Dom kultúry, Farská 7 Bánovce nad Bebravou) nie je v plnom rozsahu spôsobilý na dohodnuté užívanie. …“ a „…Nájomca (v tomto prípade naša spoločnosť) sa zaväzuje na svoj náklad zabezpečiť sfunkčnenie predmetu nájmu, aby bol schopný v zmysle platných predpisov užívania na dohodnutý účel….“

Inými slovami – budova Domu kultúry, Farská 7 mala a ešte stále má mnoho vád a nedostatkov a nie sú vytvorené priaznivé podmienky pre nájomcu na vykonávanie výlučne podnikateľskej činnosti (organizovanie kultúrno spoločenských podujatí, prevádzkovanie kina atď.) a na druhej strane „za peniaze nájomcu“ (na svoj náklad) má povinnosť sfunkčniť celý objekt Domu kultúry. OK – pri našej investícii sme prijali tieto podmienky a uvedomovali sme si – ak nutne nezvýšime atraktivitu interiéru a exteriéru budovy Domu kultúry, Farská 7 ľudia nebudú mať dôvod tento Dom kultúry a jeho ustanovizne (kancelárie, kaviareň, kino, spoločenské podujatia, kultúrne podujatia) navštevovať. Z tohto dôvodu sme realizovali investíciu do budovy vo vlastníctve Farnosti BN. V tomto roku sa priestory Domu kultúry dostali do takej kondície, že sme začali pripravovať vystúpenie Na skle maľované (v podaní verzie pod taktovkou p. Ďurovčíka) v priestoroch kina TAJMS Cinema.

Znehodnocujeme Dom kultúry, Farská 7.

Ak je práca modlitbou – tak sme sa modlili veľmi intenzívne :o)

Malé ukážky ako to vyzeralo pred a po.

Opravy a úpravy do Domu kultúry sme financovali výlučne z vlastných finančných zdrojov a zabezpečovali sme mimo iného tieto opravy, úpravy a investície:

– nové podlahy v suteréne, výmena okien, inštalácia stropov (stropné kazety), inštalácia sadrokartónových stien, zavedenie elektriny a osvetlenia do miestností v ktorých chýbala, inštalácia radiátorov, umývadiel, toaliet, maliarske práce v budove, renovácia pódií, úprava parkoviska a krovín, inštalácia počítačovej siete, vybudovanie hy- gienického zázemia pre účinkujúcich atď.

To je stručný výpočet prác, ktoré sa vykonali z nutnosti podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

Výsledok – investovali sme do Domu kultúry 125.000 EUR, do toho nerátame náklady na jeho samotnú prevádzku, ktoré sa pohybujú v desiatkach tisíc ročne.

Ešte koncom roka 2017 sme osobne rokovali s Mgr. Stanislavom Garajom a členmi farskej rady Farnosti BN, aby sa vyrovnali vzájomné pohľadávky a záväzky, s dôrazom na skutočnosť, že máme záujem, aby si Dom kultúry, Farská 7 spravovala Farnosť BN samostatne na vlastné náklady. O všetkých udalostiach sú vyhotovené písomné záznamy a vieme ich preukázať.

Vlastníctvo zariadenia Domu kultúry, Farská 7 patrí Farnosti BN alebo mestu BN.

Kompletný hnuteľný majetok, zariadenie a vybavenie Domu kultúry vrátane jeho príslušenstva (s výnimkou majetku podnájomníkov) patrí výlučne našej spoločnosti. To znamená, keď sa vykoná vysporiadanie s Farnosťou BN – z Domu kultúry si zoberieme náš majetok a ostanú tam čisté holé steny a čistá holá podlaha.

Mesto alebo Farnosť BN zabezpečí obratom prevádzku kina v Bánov- ciach nad Bebravou.

Držíme palce, veríme, že zástupcovia komunál- nej sféry na čele s primátorom v spolupráci s Farnosťou BN šibnú čarovným prútikom (ten čarovný prútik má hodnotu cca 240.000 EUR) a bude to do 6-tich dní hotové a siedmy budú oddychovať :o)

Sme obviňovaní, že zasahujeme do predvolebnej kampane a manipulujeme verejnú mienku.

S týmto názorom sa absolútne nestotožňujeme, áno týždenník TAJMS sa v tomto roku teší enormnému záujmu čitateľov (nesmierne nás to teší), pre tento účel ho vydávame v náklade 13.000 / týždenne. Prostredníctvom TAJMS-u komunikujeme témy z oblasti ekonomicko-spoločenského diania, my nie sme oprávnení vykonávať kázanie „štýlom vymývania mozgov“ ale prostredníctvom faktov. Spoločnosť ako investor vplyvom okolností plánuje ukončiť svoju činnosť v Bánovciach nad Bebravou, lebo sme sa stali „persona non grata“ nepatríme však k jediným – zachytili sme informácie o úvahách „presunu“ nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v BN o odchode z dôvodu nedostatočných ubytovacích kapacít v meste BN pre partnerov a zamestnancov tejto spoločnosti. A áno opäť dôvody sú konfrontované na komunálnu sféru, prečo nie je možné aby boli zabezpečené podmienky, aby sa tomu predišlo. Áno ľudia v BN sú rozčarovaní, že nemajú možnosť využívať zimný štadión v BN atď.

Naša spoločnosť je dlžníkom Farnosti BN.

Ak bude číslo 50.000 EUR vyššie ako číslo 125.000 EUR – tak to potom bude pravda :o)

400.000 EUR

Tento mýtus je mylne spájaný s našou spoločnosťou – nemáme s tým nič spoločné – ak však budeme tým čo len raz konfrontovaní – tak obdobná senzácia na území SR nebola dávno uverejnená :o)

Nemáme právo verejne vyzvať obyvateľov Bánoviec nad Bebravou, aby sa o dianie v meste vo vzťahu k Domu kultúry (napr. kina TAJMS Cinema – ako možnosti trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie) informovali u svojich volených zástupcov mesta (primátora a poslancov) alebo kandidátov v blížiacich sa komunálnych voľbách alebo nech sa obrátia na zástupcov Farnosti BN.

Mienku si môže čitateľ vytvoriť sám, lebo v konečnom dôsledku je tým stavom konfrontovaný sám ako obyvateľ BN prípadne ako volič mesta BN (ak dovŕšil 18 – rokov). My tu nie sme od toho aby sme moralizovali, vynášali súdy nad druhými resp. sa s falošným úškrnom na perách cez zuby vyhrážali slovami „Však ja Vám to spočítam…!“ my sme tu od toho, aby sme ľuďom ponúkli možnosť relaxu a zábavy o ktoré majú obyvatelia BN a okolia záujem – nič viac nič menej.

Áno, naša spoločnosť obržala výpoveď z nájomnej zmluvy (dôvody uvedené Farnosťou BN – sme neplatiči nájomného, daní, vodného a stočného, spoločnosti v Dome kultúry tam pôsobia bez súhlasu Farnosti BN –/malý detail je tam uvedená aj spoločnosť, ktorá pôsobí v Dome kultúry od augusta roku 1997/ a porušujeme zásady základných kresťanských zásad /malý detail priestory sme prenajali na uskutočnenie vystúpenia The Gentlemen Slovakia/.

Bránime sa spolupráci s mestom BN a jeho zástupcami.

Áno my sme vzájomnú spoluprácu ponúkli, nebránime sa jej a uvítali by sme ju. My predsudky nemáme v meste Partizán-

ske to funguje na výbornú – tu iba vyvstáva otázka kde je problém alebo v kom je problém …

Vyberáme z názorov občanov BN.

Počas týchto dní sme obdržali množstvo pošty, kde obyvatelia Bánoviec nad Bebravou nám vyjadrovali podporu a svoje názory, samozrejme identitu autorov nebudeme uvádzať.

Vyberáme niekoľko z nich.

„Do kina nechodievam, no nestotožňujem sa s tým, aby pán farár kázal o vystupovaní striptérov a rozohňoval sa a pohoršoval, keď nie je schopný takto oduševnene kázať o kresťanskej morálke a jej zásadách a príncípoch, a ani slovom sa nezastane všetkých detí, ktoré zneužívali a zneužívajú ctihodní kresťansko – katolícki duchovní. Je to hanba a pokrytectvo „Inému smietku v oku vidí a brvno v svojom nevidí“. Obyvateľka BN vek 54

„Budova Domu kultúry a Budova školy, ktoré postavili naši ľudia za komunistov a patrila mestu a potom sa zázračne v rámci reštitúcie z dvoch budov stala jedna a zrazu patrila fare – nebolo to všetko s kostolným po- riadkom…“ Obyvateľ BN vek 69

Náš odkaz divákom kina TAJMS Cinema, vysielame od 2.11.2018 do odvolania presne podľa programu kina uvedenom na stránke

www.tajmscinema.sk

Bánovčania, osud kina TAJMS Cinema máte vo vlastných rukách, akých zástupcov si zvolíte v komunálnych voľbách 2018, podľa toho sa život v meste bude vyvíjať no a samozrejme nepodceňujeme ani silu modlitieb :o)